Stem op de Vrijwilligerscentrale Nijmegen!

Het project Bijzonder Werkt van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen is een van de projecten waarop gestemd kan worden voor de landelijke ‘Meer dan handen vrijwilligersprijs’.

Waarom stemmen?
De gemeente Nijmegen financiert het project nu voor het derde jaar, maar het aantal aanmeldingen voor het project is groter dan met de beschikbare middelen uitvoerbaar is. Met het winnen van de prijs zouden we meer mensen met een psychiatrische e/o verslavingsachtergrond op een succesvolle manier kunnen bemiddelen naar het vrijwilligerswerk.

Hoe kun je stemmen?
Met de goede resultaten, het grote bereik en de originaliteit van het project denkt de VWC Nijmegen een kans te kunnen wagen. Wil jij meehelpen onze kansen op het winnen van de prijs te vergroten? Stem dan HIER op ons project door het invullen van je e-mailadres!

Wij waarderen het als je deze mail ook binnen je eigen netwerk wil verspreiden.
Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking!

bijzonder_werkt

Advertenties

Beroepskrachten vervangen door vrijwilligers?

Als derde deel van een vierluik over de waarde van het vrijwilligerswerk schreven o.a. Lucas Meijs en Lonneke Roza een sterk stuk over de optie om beroepskrachten te vervangen door vrijwilligerswerk. Maar is dit eigenlijk wel een optie?

1 augustus 2013 // Lucas Meijs en Lonneke Roza
http://www.socialevraagstukken.nl

In de thuiszorg, in buurthuizen, in de dagbesteding, bij opvoedondersteuningen en de wijkaanpak worden beroepskrachten steeds vaker vervangen door vrijwilligers. Maar in hoeverre zijn beroepskrachten en vrijwilligers uitwisselbaar? Derde deel in een serie over de waarde van vrijwilligerswerk.

Het vervangen van beroepskrachten door vrijwilligers in door overheidssubsidie gedomineerde organisaties is niet uniek voor Nederland. We zien die verschuiving is alle Westerse verzorgingsstaten. Die is het gevolg van verminderde overheidsuitgaven, stimuleringsprogramma’s om burgers te activeren (sociale inclusie) door onder andere vrijwilligerswerk, en vormt een antwoord op de individualisering. Als resultaat verwachten we dan meer sociale cohesie. Pikant detail is overigens dat in de Verenigde Staten een omgekeerde beweging plaats vindt: in het kader van professionalisering wordt daar vrijwilligerswerk in de welzijnssector overgenomen door betaalde krachten.

Toegevoegde waarde van vrijwilligerswerk
Onderzoek naar de uitwisselbaarheid van beroepskrachten en vrijwilligers staat internationaal (en nationaal) in de kinderschoenen (Handy et al, 2008). Over het algemeen geldt de redenering dat wanneer geld schaars is er veel met vrijwilligers kan, terwijl wanneer vrijwilligers schaars zijn er veel met beroepskrachten moet. Omdat wij schaarse middelen, dan wel schaarse vrijwilligers, inhoudelijk slechte argumenten vinden om dergelijke beslissingen te nemen zijn wij gaan kijken naar: wat kan inhoudelijk beter door vrijwilligers, cq door beroepskrachten worden gedaan (onder de voorwaarde dat ze beide competent zijn om dat dan te doen). Op basis van literatuuronderzoek, expert-interviews en focusgroepen met beroepskrachten, vrijwilligers, beleidsmakers en bestuurders, en cliënten komen wij tot zes verschillen (Metz et al., 2012a), of redenen om voor vrijwilligers te kiezen.

Oprechtheid
Cliënten waarderen de feedback van vrijwilligers als meer oprecht en onafhankelijk dan de feedback van beroepskrachten. De vrijwilligers komen uit eigen beweging, waardoor zij worden gezien als opener en minder vooringenomen. Bovendien hoeven vrijwilligers meestal ook geen officieel dossier bij te houden, terwijl beroepskrachten vaak alles moeten rapporteren. Dit resulteert in een bepaalde oprechtheid van vrijwilligers, waardoor cliënten vaak veel opener naar vrijwilligers toe zijn dan naar beroepskrachten en de inbreng van vrijwilligers meer serieus nemen. Dit betekent dat wanneer het gaat om meedenken en advies bij dagelijkse vragen, vrijwilligers een grotere impact zullen hebben. Keerzijde is wel dat vrijwilligers autonomer bepalen welk advies zij geven.

Betekenisvolle relaties
Vrijwilligers zijn beter in het aangaan van betekenisvolle relaties met cliënten dan beroepskrachten. Drie eigenschappen van vrijwilligers zijn daar debet aan: (a) een grotere persoonlijke betrokkenheid omdat vrijwilligers er zelf voor kiezen om in contact te zijn met de cliënt; (b) het informele karakter van het contact, juist omdat een vrijwilliger niet de formele opleiding heeft genoten; en (c) vrijwilligers delen vaak bepaalde kenmerken met de mensen die zij helpen zoals wonen in dezelfde buurt, een zelfde levensovertuiging aanhangen of afkomstig zijn uit dezelfde klasse. Dit betekent dat wanneer er sprake is van eenzaamheid of een vorm van dienstverlening waarvoor een betekenisrelatie nodig is, vrijwilligers in principe meer geschikt zijn dan beroepskrachten. Let wel: als specifieke deskundigheid is vereist, zijn hoe dan ook professionals nodig.

Vertrouwen
Vrijwilligers en beroepskrachten produceren verschillende vormen van vertrouwen. Bij vrijwilligers ligt dat vertrouwen meer in de persoonlijke relatie met de cliënt. Vrijwilligers laten vaak meer empathie zien en delen vaak ook dingen uit hun eigen ervaring. Hierdoor is het vertrouwen dat cliënten in vrijwilligers hebben veelal gebaseerd op een emotionele band die zij met de vrijwilliger hebben opgebouwd in plaats van het vertrouwen in deskundigheid, wat hoger is bij beroepskrachten. Dit betekent dat vrijwilligers beter zijn in het bieden van emotionele en persoonlijke steun dan beroepskrachten.

Gelijkheid
Vrijwilligers hebben, in vergelijking tot beroepskrachten, een meer gelijkwaardige relatie met cliënten dan beroepskrachten. Cliënten beschouwen vrijwilligers als minder betuttelend, moraliserend en veroordelend. Ook vinden cliënten vrijwilligers vaak toegankelijker dan beroepskrachten. Vrijwilligers dragen daarmee bij aan de emancipatie van cliënten doordat cliënten minder afhankelijk zijn van instituties. Dit betekent dat vrijwilligers beter zijn in het versterken van de eigen kracht dan beroepskrachten.

Kwaliteit
Vrijwilligers leveren andere kwaliteit dan beroepskrachten. De aanwezigheid van vrijwilligers in organisaties heeft tot gevolg dat additionele of betere dienstverlening mogelijk is. Tenslotte kunnen vrijwilligers creatiever zijn in hun oplossingen, omdat zij minder in voorbedachte lijnen denken en meer vrijheid van handelen hebben dan beroepskrachten die vaker gebonden zijn aan protocollen. Praktisch betekent dit dat vrijwilligers beter zijn dan beroepskrachten in uitzonderingsituaties en in het bieden van maatwerk. Keerzijde is wel dat vrijwilligers minder geschikt zijn voor het realiseren van een basiskwaliteit, een standaard aanbod en meervoudige dan wel zware problemen.

Beschikbaarheid
De beschikbaarheid van vrijwilligers is groter dan van beroepskrachten. Vrijwilligers die beloven dat je ze altijd mag bellen, mag je echt ook in het weekend en tijdens hun vakantie bellen. Ze kunnen (of willen) door de lagere werkdruk en de emotionele betrokkenheid die ze met de cliënten hebben vaak ook meer tijd vrijmaken voor de cliënten. Daarnaast zijn vrijwilligers beter in staat om langdurige persoonlijke relaties aan te gaan met cliënten, ook nadat de cliënten niet meer bij de organisatie zijn. Iets wat van beroepskrachten juist niet verwacht wordt.

Kijk per taak en doelgroep wie de klus kan klaren
Dat vrijwilligers beter zijn toegerust voor het uitvoeren van bepaalde taken betekent niet automatisch dat vrijwilligers daadwerkelijk bereid zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. Kenmerkend van vrijwilligerswerk is immers dat mensen er zelf voor kiezen, met een verplichting verdwijnt de toegevoegde waarde (Metz et.al. 2012b).

In plaats van een wellis-nietes discussie te voeren over de wenselijkheid van het vervangen van beroepsmatig werk door vrijwilligerswerk onder toevallige budgettaire beperkingen en andersom in economische goede tijden, is het zinvoller om per taak en doelgroep te kijken door wie deze klus het beste kan worden uitgevoerd. Hier is overigens wel meer onderzoek naar nodig…

Vrijwilligerswerk en een uitkering; mag dat?

U bent werkzoekende, maar u heeft eigenlijk geen zin meer om thuis te zitten. Het doen van vrijwilligerswerk is dan een optie, maar hoe zit dat eigenlijk als u een uitkering krijgt? Het doen van vrijwilligerswerk is toegestaan, maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Het UWV heeft een aantal zaken op een rijtje gezet:

Vrijwilligerswerk is werk:

 • waarvoor u niet betaald krijgt (op een mogelijke onkostenvergoeding na) en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten;
 • dat u doet voor een kerk, moskee of een maatschappelijke organisatie (zoals een sportvereniging of een bejaardentehuis);
 • dat u of een ander niet eerder voor loon deed.

Geldt dit niet voor het werk dat u doet? Dan is het geen vrijwilligerswerk. Voor UWV bent u dan niet bezig als vrijwilliger. Dit heeft gevolgen voor uw uitkering. Vraag daarom voor de zekerheid altijd aan uw arbeidsdeskundige of werkcoach of u inderdaad vrijwilligerswerk doet.

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan.

Mag ik een onkostenvergoeding krijgen?

Soms krijgt u een onkostenvergoeding voor uw vrijwilligerswerk. De maximale onkostenvergoeding is € 150 per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld. Krijgt u niet meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering.

Ontvangt u een hogere vergoeding? En kunt u niet aantonen dat dit hogere bedrag een onkostenvergoeding is? Dan verlagen wij uw uitkering wel. Wij trekken dan het bedrag boven de maximale vergoeding, af van uw uitkering. Het is dus belangrijk dat u de bonnetjes bewaart van de onkosten die u maakt.

Moet ik mijn vrijwilligerswerk aan UWV doorgeven?

Heeft u een WW-, WGA- of Ziektewet-uitkering? Of heeft u na 1 januari 2010 een Wajong-uitkering aangevraagd? Dan moet u het altijd aan ons doorgeven als u vrijwilligerswerk doet.

Heeft u alleen een WAO-, WAZ- of IVA-uitkering? Of heeft u vóór 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan heeft u geen sollicitatieplicht. U bent dan ook niet verplicht om aan UWV te melden dat u vrijwilligerswerk doet. Maar om misverstanden te voorkomen, adviseren wij u het toch te doen.

In de volgende gevallen bent u altijd verplicht om vrijwilligerswerk te melden:

 • U krijgt meer betaald dan een onkostenvergoeding van € 150 per maand of meer dan € 1.500 per jaar.
 • U doet vrijwilligerswerk dat u voorheen niet had kunnen doen. Het is dus een aanwijzing dat u meer werk aankunt.

Hoe meld ik vrijwilligerswerk?

 • Heeft u een WW-uitkering? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk doorgeven aan uw werkcoach. Of bel met UWV Telefoon Werknemers 0900 – 92 94.
 • Heeft u een WIA-uitkering? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk doorgeven aan uw arbeidsdeskundige. Of bel met UWV Telefoon Werknemers 0900 – 92 94.
 • Heeft u een Ziektewet-uitkering? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk doorgeven via UWV Telefoon Werknemers 0900 – 92 94.
 • Heeft u een Wajong-uitkering aangevraagd na 1 januari 2010? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk doorgeven aan uw arbeidsdeskundige. Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WAO- WAZ- of Wajong-uitkering heeft.
 • Heeft u een WAO- of WAZ-uitkering? Of heeft u vóór 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan kunt u uw vrijwilligerswerk melden met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WAO- WAZ- of Wajong-uitkering heeft.

Is vrijwilligerswerk een sollicitatieactiviteit?

Vrijwilligerswerk is geen sollicitatieactiviteit. Het is niet de bedoeling dat u ergens begint als vrijwilliger om na een tijdje wél betaald te krijgen. Wél kunt u met vrijwilligerswerk uw kansen op betaald werk vergroten. U krijgt als vrijwilliger namelijk meer kennis en ervaring en u doet sociale contacten op.

Moet ik blijven solliciteren als ik vrijwilligerswerk doe?

Heeft u een WW-, WGA- of Ziektewet-uitkering? Of heeft u na 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u altijd moet zoeken naar een betaalde baan. Krijgt u betaald werk aangeboden? Dan moet u dit accepteren. Ook als dat betekent dat u daardoor moet stoppen met uw vrijwilligerswerk. Als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Kan ik een ontheffing van sollicitatieplicht krijgen?

Als het vrijwilligerswerk uw kansen op een gewone baan vergroot, kunt u soms een ontheffing krijgen van sollicitatieplicht. Deze ontheffing geldt dan voor 6 maanden. Dit kan als:

 • u gemiddeld ten minste 20 uur per week besteedt aan vrijwilligerswerk;
 • het vrijwilligerswerk langer duurt dan 3 maanden;
 • u geen loon ontvangt voor dit vrijwilligerswerk;
 • u niet in een re-integratietraject zit.

Overleg dit altijd met uw arbeidsdeskundige of werkcoach. Die neemt de ontheffing dan op in uw werkplan of participatieplan. Na een halfjaar kijken wij of u nog eens 6 maanden niet hoeft te solliciteren. Daarna kunnen wij deze periode steeds met 1 maand verlengen als het vrijwilligerswerk voor u nuttig blijft.

 

                                                 

Bron foto: RTV N-H

Bron foto: RTV N-H

NL DOET – Doe jij ook mee?

Eens per jaar organiseert het Oranjefonds NL DOET: een landelijk initiatief waarbij élke Nederlander zich kan inzetten voor de Nederlandse samenleving.  Er zijn ook mogelijkheden voor grote groepen; zo zijn er bedrijven of complete families die in het kader van een uitje een dag vrijwilligerswerk gaan doen tijdens NL DOET.  

Voor ieder wat wils.

Landelijk zijn er op dit moment 8413 klussen aangemeld, voor ieder wat wils dus. De klussen variëren van opknapklussen en dagjes uit met ouderen tot aan een verwendag voor kinderen van een asielzoekerscentrum en een kookmiddag voor dak- en thuislozen, en dat is nog lang niet alles. In elke regio zijn er klussen te vinden, je kunt dus ook in je eigen wijk of stad een dagje actief zijn. 

Gewoon doen!

Niet alleen is het een leuke ‘change of scenery’, ook draag je daadwerkelijk een steentje bij. Dit zijn korte en concrete klussen, waarbij je snel resultaat ziet. Het is tevens goed voor de teamspirit, mocht je in een groep meedoen. Je moet goed kunnen samenwerken en vaak is er een strakke planning. De klus moet immers af zijn binnen twee dagen. Als je nog niet bekend bent met het doen van vrijwilligerswerk, dan is dit misschien wel een goede eerste stap!   

Hoe kan ik deelnemen?

Op de website www.nldoet.nl zijn alle klussen te vinden. Je hoeft alleen de regio aan te geven waar je een klus zoekt, en je krijgt alle klussen in die regio te zien. Misschien kun je familieleden of collega’s ook enthousiasmeren; er worden namelijk bij veel klussen meerdere vrijwilligers gezocht. Wees er wel snel bij, NL DOET is op 15 en 16 maart! 

Ben je enthousiast geraakt en ben je beschikbaar op 15 of 16 maart? Schrijf je dan nog snel in! Mocht je nog vragen hebben over NL DOET, kijk dan op de website of neem contact op met de Vrijwilligerscentrale bij jou in de regio.

Anderen helpen maar ook zelf iets bereiken? Dat kan en dat mag!

Joany Dahlmans, Projectmedewerker Vrijwilligerscentrale Nijmegen

“Afgelopen september vertrok ik naar Rome voor een trainingsweek. Samen met vierentwintig andere Europeanen heb ik gebrainstormd, gediscussieerd en gepraat over competentieontwikkeling en informeel leren. Ik had niet verwacht dat ik bij terugkomst zo anders tegen vrijwilligerswerk aan zou kijken.”

Het ontwikkelen van competenties is niks nieuws, maar het is tot nu toe altijd in een adem genoemd met een formele leeromgeving. Denk aan hoger onderwijs, aan een betaalde werkplek of aan een stage. Het ontwikkelen van competenties in een informele omgeving zoals vrijwilligerswerk, daar hoor je niet veel over, maar tóch kan het.

Het begint bij een stukje bewustzijn. Sta stil bij het feit dat alle activiteiten die je als vrijwilliger uitvoert bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. Dit kan op allerlei gebieden zijn; bijvoorbeeld sociaal, zakelijk, communicatief of organisatorisch. Vaardigheden waar je eerder niet of in mindere mate over beschikte ontwikkel je stap voor stap. Je hebt het misschien niet eens in de gaten. Het is daarom belangrijk te beseffen dat vrijwilligerswerk invloed kan hebben op je persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd vraagt dit bij organisaties die met vrijwilligers werken eveneens om een stukje bewustwording.

Daarnaast is het voor toekomstige werkzaamheden en functies belangrijk dat je deze nieuwe vaardigheden en competenties benoemt. Dat betekent een trendbreuk in het denken over vrijwilligerswerk. Vroeger leek het wel dat vrijwilligerswerk geen eigenbelang kende. “Maar dat is zó 1950”, hoorde ik onlangs iemand zeggen.
Nog maar een klein deel van de vrijwilligers doet vrijwilligerswerk vanuit een idealisme. Tegenwoordig zijn gangbare redenen om vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld; kansen vergroten op de arbeidsmarkt, ervaring opdoen na het afronden van een studie, re-integreren, beter Nederlands leren of het verkrijgen van studiepunten. Anderen helpen maar ook zelf iets bereiken..dat kan en dat mag!

Maar wat zijn ontwikkelde competenties als je deze niet documenteert? Vrijwel onzichtbaar. Gelukkig zijn er inmiddels dan ook meerdere manieren om competenties te documenteren. Zo heb je een EVC* certificaat, een Europass, kun je een portfolio maken of je CV uitbreiden.

Bron foto: http://www.sequelpower.com

*EVC – Erkenning Verworven Competenties

Heeft u vragen of opmerkingen over deze blog? Mail dan naar j.dahlmans@vwc-nijmegen.nl.

Column ‘Vrijwilligerswerk’ – Marjan Smeitink

Wereldburgers.tv – Marjan Smeitink

Ik kom nogal eens in een bejaardentehuis (is dat nog de politiek correcte term tegenwoordig?).   Aardige verzorgers, veel aandacht, ruime kamers, mooie tuin en aandoenlijke stagiaires.

Maar wél een schrijnend gebrek aan vrijwilligers, op vrijwel elk front. Koffie schenken, wandelingen maken, boodschappen doen, enzovoorts, enzovoorts. In ‘mijn’ bejaardentehuis is vooral behoefte aan mensen ‘van enig niveau’. Mensen die graag een zinnig gesprek voeren naar aanleiding van een kerkbezoek, een televisiedebat of een artikel in de krant. Zo’n artikel eerst rustig en duidelijk voorlezen, daar is ook veel behoefte aan.

‘Ze willen niet,’ vertelt de vrijwilligerscoördinator. ‘Mensen met wat inhoud, een beetje tijd en het vermogen om de méns in de bejaarde te ontdekken: die zijn zeldzaam. Als ze een beetje opleiding hebben, willen ze iets spectaculairders.’

Markt is er wél. Niet elke hoogbejaarde is een mummelend, bibberend wrak, die zich bezig wil houden met bingo, paaseitjes beschilderen en herfstbakjes knutselen (andere activiteiten in het tehuis).

Diezelfde dag sprak ik een jonge Rotterdamse bedrijfseconomiestudent.  De ambitie spatte uit zijn ogen. Hij vertelde over een enorm leuk businessproject dat hij met wat dispuutvriendjes had opgericht. Ze waren bezig met een eigen company in zuidelijk Afrika. Gigantische challenge, dat snapte ik zeker wel. Maar hij en zijn vrienden vinden gewoon dat ze iets moeten neerzetten om een echt verschil te maken. Een beetje innovatief bezig zijn in een entrepreneural atmosfeer en hun skills delen met Afrikanen, die dat nodig hebben.

Mooi logo ook, hun project. En een gelikte website. Leuk extraatje: elk kwartaal naar Afrika reizen, gesponsord door een luchtvaartmaatschappij die wel iets ziet in deze ambitious leaders of the future. Want, heel gek, deze student kón gewoon niet níets doen. Hij voelde zich een global citizen en was al heel lang op zoek naar een challenge op consultancy niveau.

Onder de sushi en saké praatten we verder. Ik vertelde over het bejaardentehuis en al die andere bejaardentehuizen die juist mensen zoals hij (als ze hun trendy jargon een beetje dimmen) goed zouden kunnen gebruiken. Hij keek me verbijsterd aan. ‘Maar daar zou ik nog niet dood gevonden willen worden!’

Have I got news for you, boy: waarschijnlijk word jij ooit dáár dood gevonden….

Bron: Wereldburgers, Column Marjan Smeitink

Organisatie in de spotlight: Dress for Success Nijmegen

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen bemiddelt doorlopend tussen honderden vrijwilligers en net zoveel organisaties. Een van die organisaties is ‘Dress for Succes’. Nieuw in Nijmegen, maar al langer bekend als Amerikaans concept en tevens al opgestart in veertien andere Nederlandse steden. Tijdens een gesprek met Tonny van der Linden, coördinator vrijwilligerswerk bij Dress for Success en tevens tijdelijke regelneef voor alles wat met de Nijmeegse vestiging te maken heeft, vertelt zij over dit eenvoudige, maar effectieve concept: 

“Dress for Succes helpt mensen op weg naar een baan, door zich bezig te houden met de presentatie van de persoon. Denk aan kleding, maar ook aan zaken als parfum- of cosmeticagebruik. De eerste indruk is erg belangrijk. Zo krijg je bij het eerste bezoek aan de winkel een gratis kledingset mee om goed voor de dag te komen bij een sollicitatiegesprek. Als je wordt aangenomen, krijg je een tweede kledingset.”     

Succes                                                                                                                                             

Volgens Tonny is het succes van dit concept te wijten aan de werkwijze die Dress for Succes hanteert. “Wij bieden net dat laatste stukje wat men nodig heeft, alvorens ze de arbeidsmarkt opgaan. Bij een bezoek aan onze winkel krijg je veel persoonlijke aandacht en word je in de watten gelegd. Je krijgt meer zekerheid over je verschijning en bent beter voorbereid op eventuele sollicitatiegesprekken; je voelt je beter”. 

Doelgroep

De mensen die bij Dress for Succes terecht kunnen, zijn over het algemeen mensen met een laag inkomen. Zij worden doorverwezen door instanties als bijvoorbeeld het UWV, een aantal grote uitzendbureau’s of de sociale dienst. “Deze mensen hebben het hard nodig, want mensen met een baan of een hoger inkomen kunnen zelf gemakkelijker kleding kopen”, aldus Tonny. Mensen met een hoger inkomen kunnen wel op een andere manier bijdragen, namelijk door kleding te doneren. Dress for Success neemt kleding aan van bedrijven, maar ook van particulieren.

Toekomstplannen              

Dress for Success heeft naast het beschikbaar stellen van kleding en advies de intentie om de dienstverlening uit te breiden. Zo komt er een samenwerking met Stichting Mode Met Een Missie en het ROC, om bijvoorbeeld voor een laag bedrag een nieuw kapsel te kunnen krijgen, of te leren hoe je je eigen kleding kunt restylen. Daarnaast zijn er workshops beschikbaar, waarbij aandacht wordt besteed aan de mimiek en houding van een werkzoekende.

Dress for Success heeft haar zinnen gezet op een pand in de Tooropstraat in Nijmegen Oost. Voor de winkel zijn vrijwilligers nodig, die een handje helpen bij het reilen en zeilen en persoonlijk advies aan bezoekers kunnen geven. Ook is Dress for success altijd op zoek naar nieuwe ideeën en mensen die meedenken. Denkt u iets bij te kunnen dragen? Houd dan de vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale in de gaten of stuur een mail naar dressforsuccessnijmegen@gmail.com.

Foto: http://www.dressforsuccess.nl